Juridische bepaling

 

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)
El Sol Inmocorp Iberia, S.L, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJKE PARTIJ genoemd, stelt dit document ter beschikking van de gebruikers, waarmee zij wil voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), BOE N.º 166, en tevens alle gebruikers van de website wil informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn.

El Sol Inmocorp Iberia, S.L. behoudt zich het recht voor om elk type informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de gebruikers over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van El Sol Inmocorp Iberia, S.L. als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: http://www.elsolinmobiliaria.com/

Handelsnaam: El Sol Inmocorp Iberia, S.L.

Bedrijfsnaam: El Sol Inmocorp Iberia, S.L

FISCAAL NUMMER: B52512050

Geregistreerd adres: C/ Jovellanos 10 BAJO-IZQ, 33206 GIJON (ASTURIAS)

Telefoon: +34 985134932

E-mail: gestion@elsolgrupo.com

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo’s, tekst en/of grafische elementen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ of, in voorkomend geval, beschikt over een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn, vereist de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en commercialisering, in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. Elk gebruik waarvoor geen voorafgaande toestemming is verleend, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet aan de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ toebehoren en die op de website kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen die daarover zouden kunnen ontstaan. De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ geeft uitdrukkelijk toestemming aan derden om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval door te verwijzen naar de hoofdwebsite http://www.elsolinmobiliaria.com/.

De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van welke rechten of verantwoordelijkheid dan ook over hen, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen.

Om opmerkingen te maken over eventuele inbreuken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsook over de inhoud van de website, kunt u dit doen via e-mail gestion@elsolgrupo.com.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de op zijn website gepubliceerde informatie wanneer deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij die er geen deel van uitmaakt.

Gebruik van Cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisering van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval tijdelijk, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. Deze cookies zelf leveren in geen geval persoonsgegevens op en zullen niet worden gebruikt om deze te verzamelen.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waarop de website zich bevindt, de door de gebruiker gebruikte browser herkent om de navigatie te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang krijgen tot zones, diensten, promoties of wedstrijden die uitsluitend voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek opnieuw hoeven in te schrijven. Zij kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters te bepalen, het verloop en het aantal inzendingen te controleren, enz., en zijn in deze gevallen technisch gezien overbodig, maar nuttig voor de gebruiker. Deze website installeert geen wegwerpcookies zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie.

Link beleid

Vanaf de website kunt u worden doorverwezen naar inhoud op websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectievelijke websites wordt ingevoerd, aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval zal zij onmiddellijk alle inhoud verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en zal zij onmiddellijk de doorverwijzing naar deze website verwijderen door de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van de inhoud in kwestie.

De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of enig ander middel dat derden in staat stelt om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, staat het echter ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, die actief meewerken aan het verwijderen of, in voorkomend geval, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde kan aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag naar behoren functioneert. De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ sluit echter niet uit dat er zich bepaalde programmeerfouten voordoen, of dat overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een server-activiteitenbestand dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om zuiver statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen in verband met deze website of de daarop uitgevoerde activiteiten is de Spaanse wet van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en gerechtshoven in de buurt van GIJON bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.