Privacy Beleid

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
El Sol Inmocorp Iberia, S.L is de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ voor de verwerking van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april (GDPR), en Organieke Wet 3/2018, van 5 december (LOPDGDD).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om een commerciële relatie met de gebruiker te onderhouden. De beoogde handelingen voor de uitvoering van de behandeling zijn:

  • Het verzenden van commerciële reclamecommunicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of enig ander huidig of toekomstig elektronisch of fysiek middel dat het mogelijk maakt commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ en hebben betrekking op haar producten en diensten, of die van haar medewerkers of leveranciers, waarmee zij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dat geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonsgegevens.
  • Het verrichten van marktonderzoek en statistische analyses.
  • Bestellingen, verzoeken verwerken, reageren op vragen of verzoeken van welke aard dan ook die door de GEBRUIKER worden gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar worden gesteld op de website van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
  • Om de online nieuwsbrief te versturen over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit.

Waarom kunnen wij uw persoonlijke gegevens behandelen?

Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de GDPR:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: toezending van commerciële mededelingen en nieuwsbrief.
  • Voor het gerechtvaardigd belang van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ: om marktonderzoek, statistische analyse, enz. uit te voeren en om bestellingen, verzoeken, enz. te verwerken op verzoek van de GEBRUIKER.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zij zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel van de behandeling te handhaven of er zijn wettelijke vereisten die hun bewaring voorschrijven en wanneer zij niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen zij worden gewist met passende veiligheidsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan te waarborgen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Er is geen mededeling van persoonsgegevens aan derden voorzien, behalve, indien nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners in verband met communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkerscontracten heeft ondertekend die vereist zijn door de huidige privacyreglementering.

Wat zijn uw rechten?
De rechten van de GEBRUIKER zijn:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking van of verzet tegen de verwerking ervan.
  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
El Sol Inmocorp Iberia, S.L. C/ Jovellanos, 10 BAJO IZQ – 33206 GIJON (Asturias). E-mail: gestion@elsolgrupo.com

2. HET VERPLICHTE OF FACULTATIEVE KARAKTER VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

De GEBRUIKERS, door het aankruisen van de overeenkomstige vakjes en het invoeren van gegevens in de velden gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in download formulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig, dat hun gegevens nodig zijn om hun verzoek bij te wonen, door de provider, zijnde vrijwillig de opname van gegevens in de resterende velden. De GEBRUIKER garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het meedelen van eventuele wijzigingen ervan.

De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ deelt mee dat alle via de website gevraagde gegevens verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn toegesneden.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Dat de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ, overeenkomstig de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alle bepalingen van de GDPR en de LOPDGDD-regelgeving naleeft voor de verwerking van persoonsgegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en zich duidelijk houdt aan de beginselen die zijn beschreven in artikel 5 van de GDPR, waardoor deze gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt en toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE PARTIJ garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft ingevoerd om de veiligheidsmaatregelen toe te passen die door de GDPR en de LOPDGDD zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS te beschermen en dat hij hun de gepaste informatie heeft meegedeeld zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacy waarborgen kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ via El Sol Inmocorp Iberia, S.L. C/ Jovellanos, 10 BAJO IZQ – 33206 GIJON (Asturië). E-mail: gestion@elsolgrupo.com